Китоб ҳақида маълумот

УЎК 323(575.1)(092) КБК 66.3г(5Ў) К 58

Козимов, В.О. Умр мазмуни [Матн]: хотиралар/ В.О.Козимов.-Тошкент: «Oltin meros» нашриёти, 2019 й..- 256 б.

ISBN 978-9943-5585-3-3

Нашрга тўпловчи ва маъсул муҳаррирлар: Эркин Козимов, Ильхом Каримов

Тақризчи: Иброҳим Каримов– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ушбу китоб ўзбек халқининг фидойи фарзандларидан бири, давлат ва жамоат арбоби Воҳид Охунович Козимов ҳақида, унда сафдошлари, қариндош-уруғларива ўзининг хотираларижамланган бўлиб, ўсиб келаётган авлотга намуна бўлиб, қолаверса юртимиз- Ватанимизга, эл-юртимизга хизмат қилган беназир инсонга бағишланади.

ISBN 978-9943-5585-3-3

© Э.В. Казимов, 2019

УМР МАЗМУНИ

Тошкент – 2019

Муҳаррирлар: Э. Козимов, И. Каримов
Бадиий муҳаррир Ш. Ходжаев
Техник муҳаррир Л. Хижова

«Oltin meros press» нашриёти
Тошкент, Қатортол кўч. 21-уй.

Нашриёт лицензияси AI № 021. 27.10.2018 й.
100113, Тошкент, Қатортол кўчаси, 21-уй.

Оригинал макет “SHODLIK POLIGRAF” МЧЖда тайёрланди.

Теришга берилди 22.01.2019 й. Босишга рухсат этилди 07.02.2019 й. Бичими 60х84 1/8.
«Times New Roman» гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.
Шартли б.т. 16,0. Нашр. т. 15,6. Адади 1000. Буюртма № 11.

“SHODLIK POLIGRAF” МЧЖ ва “SILVER STAR” МЧЖ босмахонасида
ҳамкорликда чоп этилди.
Тошкент ш., Учтепа тумани, 22-мавзе, 17-уй.

E-mail: erkin-v-kazimov@mail.ru